| Home | Waarom | Projecten | Wandelen | Ik sponsor | Links | Contact |

De Dreef Boortmeerbeek/Haacht
Project 9422


20 jaar geleden werden de statige eiken illigaal gekapt en vervangen door populieren. De wilgen smeken om een kotbeurt.


Waardevolle poel op de aangekochte gronden langs de Dreef in Boortmeerbeek. Foto's Fons Baudet

Dank zij GeefomNatuur en de bijdrage van Carmi Schoenen werden 10 ha weiland met hoge potentie in het mooie landschap langs De Dreef in Boortmeerbeek aangekocht. Wat ooit een historische verbinding vormde tussen Haacht en Boortmeerbeek, kan nu een spilpunt worden in de integratie van de natuurgebieden van het Boortmeerbeeks en Haachts Broek.

De Dreef is een oude weg die 2 donken (Ronsdonk in Boortmeerbeek en de Hooiberg in Haacht) dwars door de vallei van de Leibeek met mekaar verbindt. De snelle overgang (maakt deel uit van de zogenaamde ‘steilrand’) van zandige hoogte naar de drassige vallei zorgt voor een spectaculaire verandering van vegetatie over een korte afstand.

Ronsdonk

Ronsdonk is een typisch ‘cultuurlandschap’ ontstaan door extensieve menselijke activiteiten. De met knotwilgen omzoomde natte weilanden hebben een landelijk karakter. Enkele weilanden zijn al in beheer bij Natuurpunt. Het afwisselend maaien en begrazen trekt regelmatig ooievaars aan. Op de zandige gedeelten van Ronsdonk groeien niet-veeleisende soorten (grove den, eik, berk). Hier kan je duidelijk de scheidingslijn zien tussen de schrale donkvegetatie en de vochtige valleivegetatie. Het contrast is het grootst in de lente, wanneer in het vochtige loofbos een geelgroen tapijt van speenkruid groeit.

De Dreef

De Dreef was de toegangsweg van het kasteel ’t Hoff te Ghoye. Deze waterburcht werd afgebroken in 1855. De oorspronkelijke omwallingsbeek bleef gedeeltelijk bewaard. Een mooie rietzoom is in de zomer de verblijfplaats van de rietgors. Langs de andere zijde van de Dreef liggen 10 ha weilanden met 2 poelen, in vervlogen tijden gegraven voor het vee. Het is een adembenemend open landschap afgezoomd met wilgen en populieren. In de vroege lente kan je in hier genieten van de capriolen van de kievit. Pinksterbloemen en echte koekoeksbloemen bespikkelen de natte weiden en de oevers van sloten en poelen. Deze weilanden hebben mits een aangepast beheer, een grote potentie voor natuurontwikkeling in en rond de poelen. De Dreef is een kaarsrechte weg naar de Hooiberg, afgezoomd met eiken in Haacht en populieren in Boortmeerbeek (de eiken werden hier in de jaren ‘90 illegaal gekapt), en kruist de Leibeek over een origineel brugje in baksteenmetselwerk uit de achttiende eeuw. De toestand van het brugje laat geen autoverkeer meer toe en meteen werd de Dreef een trage weg en een stiltegebied.
De Leibeek ligt in een fossiele bedding van de Dijle en is de natuurlijke grens tussen het Boortmeerbeeks Broek en Haacht en Rijmenam. Leibeken werden uitgegraven om natte valleigronden te ontwateren voor veeteelt en landbouw. Momenteel is de Leibeek erg vervuild, maar er is hoop op verbetering door de bouw van een riolenstelsel en de werking van het zuiveringsstation in Boortmeerbeek. Wel positief is haar meanderend patroon, holle en bolle oevers, diepe en ondiepe delen. Dat zorgt ervoor dat de Leibeek, als de waterkwaliteit verbetert, in de toekomst kan evolueren tot een waterloop met hoge natuurwaarde. Eenmaal de brug over loopt de Dreef naar de Hooiberg die ook grenst aan het Boortmeerbeeks Broek. Deze zandige donk is een oude duin die ontstond door rivierafzettingen van de Dijle na de laatste ijstijd. Tot in de negentiende eeuw was deze donk begroeid met heide, nu is het een grove denbos. Het is de ideale biotoop voor ransuil en steenuil en voor vele generaties kinderen en jeugdbewegingen, een goede stek om in te spelen.

Help ons dit mooie landschap te bewaren en doe een gift op rekeningnr. BE56 2930 2120 7588 met de vermelding ‘project 9422 De Dreef’.


Terug
Laatste nieuws